fbpx

Algemene voorwaarden Gwenn Vastert Coaching

Artikel 1 – Definities

1.1. Gwenn Vastert Coaching is in deze algemene voorwaarden de opdrachtnemer, gevestigd te Eindhoven en ingeschreven onder KvK-nummer 88861562. In deze algemene voorwaarden wordt zij ‘Dienstverlener’ genoemd.
1.2. Wanneer in de algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘Klant’, wordt de wederpartij bedoeld.

1.3. Met ‘overeenkomst’ wordt de overeenkomst van opdracht bedoeld op grond waarvan Klant tegen betaling een online programma en/of coaching bij dienstverlener afneemt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende werkzaamheden en facturen van Dienstverlener.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op derden die door Dienstverlener worden ingeschakeld om de overeenkomst uit te voeren.
2.3. Dienstverlener behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen. In dit geval zal Dienstverlener de nieuwe algemene voorwaarden aan Klant toezenden, waarbij de laatst toegezonden versie steeds van toepassing is. Indien de nieuwe versie ingrijpende wijzigingen bevat, met voor Klant nadelige gevolgen, heeft Klant het recht de overeenkomst te ontbinden.
2.4. Eventuele algemene voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. In het geval dat één of meerdere van deze bepalingen (deels) nietig zijn of vernietigd worden, zullen de resterende bepalingen onverminderd van toepassing blijven.

Artikel 3 – Offertes

3.1. Indien in het aanbod geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt het aanbod na 14 kalenderdagen.
3.2. Dienstverlener kan niet gehouden worden aan (een bepaald deel van) een aanbod indien de Klant redelijkerwijs kon begrijpen dat deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 – Tarieven en betalingen

4.1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.
4.2. De prijzen die in de overeenkomst staan vermeld, zijn inclusief BTW tenzij anders aangegeven en op basis van een prijs per programma of coachingstraject. In bepaalde gevallen kunnen partijen een prijs op uurbasis afspreken. Eventuele kosten voor derden en reis- of materiaalkosten zijn hier niet bij inbegrepen en worden afzonderlijk gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
4.3. De prijzen die Dienstverlener bij het aangaan van de overeenkomst communiceert, zijn gebaseerd op het op dat moment geldende prijspeil. Indien omstandigheden hiertoe aanleiding geven, heeft Dienstverlener het recht om deze prijzen te wijzigen. Indien de prijzen binnen drie maanden worden verhoogd en Klant particulier is, heeft Klant het recht om de overeenkomst te ontbinden.
4.4. Facturen dienen binnen 10 werkdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
4.5. Indien Klant kiest voor het betalen in termijnen, worden extra kosten aangerekend. Deze extra kosten zijn opgenomen in de prijs die Klant per termijn dient te betalen. De prijzen van de termijnen worden weergegeven in het aanbod. Klant ontvangt voor elke termijn een aparte factuur.
4.6. Klant is van rechtswege in verzuim, indien zij haar betalingsverplichtingen niet nakomt binnen de gestelde betalingstermijn. Vanaf het moment dat Klant in verzuim is, tot aan het moment dat de factuur volledig is voldaan, zal wettelijke rente verschuldigd zijn.
4.7. Indien Klant in gebreke of in verzuim is, komen alle redelijke kosten die Dienstverlener maakt om de vordering te innen voor Klant.

4.8. Indien Klant zich in een staat van liquidatie, faillissement of surseance van betaling bevindt, zijn alle vorderingen van Dienstverlener op Klant direct opeisbaar. Eventueel verleende licenties komen in dit geval meteen te vervallen.

Artikel 5 – Informatieverstrekking

5.1. Klant dient alle benodigde gegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan Dienstverlener ter beschikking te stellen.
5.2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aangeleverde informatie. Dit geldt ook voor informatie die door derden wordt aangeleverd.
5.3. Dienstverlener zal vertrouwelijk met de gegevens omgaan.
5.4. Indien Klant onjuiste gegevens aanlevert of deze niet tijdig aanlevert, waardoor de overeenkomst niet of niet geheel uitgevoerd kan worden of er hierdoor vertraging ontstaat, komen eventueel daaruit voortkomende extra kosten voor rekening van Klant.
5.5. Indien Klant gevraagde informatie aanlevert via digitale informatiedragers, bestanden of software, staat zij ervoor in dat deze geen virussen, defecten of andere schadelijke factoren bevatten.
5.6. Klant vrijwaart Dienstverlener voor alle schade die ontstaat door het niet voldoen aan de verplichtingen uit dit artikel.

Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst

6.1. Dienstverlener voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij houdt daarbij, voor zover mogelijk, rekening met de wensen en ter beschikking gestelde informatie van Klant. Klant kan Dienstverlener echter niet verantwoordelijk houden voor het niet behalen van het gewenste resultaat.
6.2. Doordat enkele diensten van dienstverlener online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.
6.3. Klant zal alle opdrachten verleend door Dienstverlener naar beste vermogen maken en invullen.
6.4. Dienstverlener zal Klant nimmer verplichten bepaalde handelingen uit te voeren of beslissingen te nemen. Klant is volledig verantwoordelijk voor het opvolgen van door Dienstverlener gegeven advies.
6.5. Indien Klant een coachingstraject afneemt, is Klant zelf verantwoordelijk voor het inplannen van de coachingssessies binnen de overeengekomen termijn. Sessies die niet binnen de overeengekomen termijn zijn ingepland, komen te vervallen.
6.6. Indien de Coachingssessies online plaatsvinden is Klant zelf verantwoordelijk voor het hebben van de juiste software om de sessies te laten plaatsvinden.

6.7. Dienstverlener voert geen opdrachten uit die in strijd zijn met de wet of niet overeenstemmen met haar professionaliteit.

Artikel 7 – Wijziging en annulering

 

7.1. Dienstverlener is niet gehouden toe te stemmen met door Klant gevraagde wijzigingen of aanvullingen aan de overeenkomst. Wanneer zij dit wel doet en partijen in samenspraak de overeenkomst wijzigen of aanvullen, kan dit resulteren in meerwerk. Meerwerk wordt op basis van een nacalculatie bij Klant in rekening gebracht. Indien de wijziging of aanvulling resulteert in extra kosten, een verandering van de kwaliteit, of beïnvloeding van het tijdstip van voltooiing, zal Dienstverlener Klant hier eerst van op de hoogte stellen.
7.2. Indien zich nieuwe feiten of omstandigheden voordoen, die een verstoring van de vertrouwensrelatie met zich meebrengen, is Dienstverlener bevoegd de overeenkomst te beëindigen. Dienstverlener is in dit geval geen schadevergoeding aan Klant verschuldigd.
7.3. Wanneer Klant na het accepteren van een aanbod de overeenkomst wenst te annuleren, blijft de gehele betalingsverplichting bestaan, tenzij anders overeengekomen of een wettelijke verplichting anders bepaalt.
7.4. De gehele betalingsverplichting blijft ook bestaan, indien Klant de overeenkomst tussentijds wenst te annuleren, tenzij anders overeengekomen of een wettelijke verplichting anders bepaalt.
7.5. Een losse sessie of call, al dan niet binnen een traject of programma, kan tot 24 uur voorafgaand aan de sessie kosteloos worden verzet. Bij het verzetten binnen 24 uur of het verstek laten gaan komt de sessie te vervallen en wordt deze als dusdanig doorberekend. In het geval de sessie binnen een traject of programma wordt verplaatst, dienen alle sessies binnen de looptijd van het traject plaats te vinden. Sessies die na afloop van de trajecttermijn nog niet zijn gebruikt komen ofwel te vervallen, wat geen invloed zal hebben op het totaalbedrag, of kunnen worden afgenomen tegen meerprijs.
7.6. Wanneer Klant te laat is voor een coachingssessie, wordt de verstreken tijd niet ingehaald. Indien Klant meer dan 10 minuten te laat komt voor een sessie, komt deze te vervallen, tenzij anders overeengekomen.
7.7. In het geval dat Dienstverlener onverhoopt verhinderd is, stelt zij Klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. Klant en Dienstverlener zullen in samenspraak proberen de sessie of de looptijd van het traject te verzetten. Indien verzetten niet mogelijk is, is Klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Indien Klant van dit recht gebruikmaakt, zal voor het gedeelte van de overeenkomst waar nog geen uitvoering aan is gegeven, Dienstverlener Klant terugbetalen. Klant heeft, wanneer deze gebruik maakt van het recht tot ontbinding, echter geen recht op het vorderen van een aanvullende schadevergoeding.

Artikel 8 – Overmacht

8.1. Onder overmacht wordt, buiten wat in de wet is bepaald, verstaan: de verhindering van de uitvoering van de overeenkomst door omstandigheden die Dienstverlener of Klant redelijkerwijs niet kunnen beïnvloeden. Voorbeelden van overmacht zijn ziekte, ongevallen, brand, een pandemie, epidemie of overheidsmaatregelen. De voorgaande opsomming is niet limitatief.
8.2. Indien er sprake is van overmacht of andere omstandigheden waardoor de uitvoering van de overeenkomst met een particuliere Klant geen doorgang kan vinden, worden de verplichtingen opgeschort zolang Klant en Dienstverlener niet aan deze verplichtingen kunnen voldoen. In dit geval zoeken partijen naar een passende oplossing. Beide partijen hebben het recht tot ontbinding, zonder ongedaanmakingsverplichting, indien een passende oplossing uitblijft. Kosten die tot dat moment zijn gemaakt en gewerkte uren worden direct opeisbaar. In geval van een B2B overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.
8.3. Indien er sprake is van overmacht of andere omstandigheden waardoor de uitvoering van de overeenkomst niet (verder) voltooid kan worden, zal de uitvoering van de overeenkomst verplaatst worden. De betalingsverplichting blijft dan voortbestaan, tenzij anders overeengekomen.
8.4. Als Klant de werkzaamheden wil verplaatsen vanwege een pandemie of epidemie, ondanks dat overheidsmaatregelen de doorgang (al dan niet in aangepaste vorm), niet verhinderen, heeft Dienstverlener het recht om de hiermee samenhangende kosten door te berekenen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan uit de overeenkomst, tenzij deze schade door opzet of grove schuld is veroorzaakt.
9.2. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit werkzaamheden die zijn uitgevoerd op basis van door Klant of namens Klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
9.3. Klant is zelf verantwoordelijk voor (de gevolgen van) het toepassen en opvolgen van advies dat is gegeven tijdens de uitvoering van de overeenkomst.
9.4. Dienstverlener is na afloop van de overeenkomst niet aansprakelijk voor door Klant genomen beslissingen of uitgevoerde handelingen, die zij op basis van de door de samenwerking opgedane kennis heeft genomen of uitgevoerd. 9.5. Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor daden en handelingen van derden.
9.6. Indien Klant schade aanbrengt aan materiaal dat door Dienstverlener ter beschikking is gesteld ter uitvoering van de overeenkomst, is Klant gehouden de taxatiewaarde van dit materiaal te vergoeden.
9.7. Indien Dienstverlener een schadevergoeding is verschuldigd voor directe schade, is de schadevergoeding beperkt tot tweemaal de in de overeenkomst afgesproken prijs, tenzij anders overeengekomen of de redelijkheid en billijkheid anders verlangt.
9.8. Klant vrijwaart Dienstverlener tegen iedere aanspraak van derden die voortvloeien uit de door Dienstverlener uitgevoerde of uit te voeren werkzaamheden.

Artikel 10 – Intellectueel eigendom

10.1. Op alle door Dienstverlener gegeven adviezen, ter beschikking gestelde content, (online) programma’s of andere materialen rusten intellectuele eigendomsrechten, deze blijven bij Dienstverlener. Het is Klant niet toegestaan materiaal te verveelvoudigen, te verkopen, openbaar te maken of aan te leveren aan derden buiten de licentie of overeengekomen doelen.
10.2. Het is Klant toegestaan om voor eigen gebruik beeld- en geluidsopnames te maken van coachingsessies. Indien Klant wenst (gedeelten van) deze opnames te delen, dient zij hiervoor apart toestemming te vragen aan Dienstverlener.
10.3. Indien Klant handelt in strijd met de bepalingen uit dit artikel, wordt dit gezien als een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Dienstverlener.
10.4. Indien er sprake is van een inbreuk zoals benoemd in het voorgaande lid, zal dit resulteren in een direct opeisbare vergoeding. Deze vergoeding bedraagt driemaal het gebruikelijke licentietarief, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade, en zal aan Klant kenbaar gemaakt worden door middel van een sommatiebrief.

Artikel 11 – Bijzondere bepalingen

11.1 Klant en Dienstverlener zijn beide verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij verkregen hebben in het kader van de overeenkomst. Informatie is vertrouwelijk, indien dit is medegedeeld of blijkt uit de aard van de verschafte informatie. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

Artikel 12 – Klachten

12.1. Indien Klant een klacht heeft, dient zij deze binnen 48 uur na het ontstaan van de klacht schriftelijk en voorzien van motivatie kenbaar te maken. Dienstverlener zal binnen 10 kalenderdagen na het ontvangen van de klacht schriftelijk reageren.
12.2. Indien een klacht buiten de periode van 48 uur kenbaar wordt gemaakt, is Dienstverlener niet gehouden de klacht in behandeling te nemen of gerechtigd extra kosten voor de behandeling van de klacht in rekening te brengen.
12.3. Dienstverlener dient in de gelegenheid te worden gesteld het gebrek waar de klacht op van toepassing is te herstellen.
12.4. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 13 – Geschillenbeslechting

13.1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
13.2. Indien zich een geschil tussen Klant en Dienstverlener voordoet, zullen zij eerst proberen dit geschil in samenspraak te beslechten. Partijen zullen enkel wanneer dit niet lukt een beroep doen op de rechter.
13.3. Geschillen tussen Klant en Dienstverlener zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Dienstverlener is gevestigd, tenzij de wet anders verplicht.
13.4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegenover Dienstverlener en betrokken derden 12 maanden.